Home

Petitie en Zienswijze: Verschillen en Overeenkomsten

We krijgen terecht vragen over het tekenen van een petitie en tekenen van een zienswijze. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten?

Petitie

De petitie op Petities.nl is gericht aan de Tweede Kamer. Het is de Tweede Kamer die uiteindelijk een beslissing moet nemen over stoppen of doorgaan met het winnen van gas in Loon op Zand. Met zoveel mogelijk ondertekenaars laat je zien dat de groep ondertekenaars de gaswinning in Loon op Zand willen stoppen.

Iedereen kan deze petitie ondertekenen. Men hoeft hiervoor niet in de gemeente zelf te wonen. Ook mensen in Groningen kunnen ondertekenen omdat zij, gezien hun eigen ervaringen, vinden dat overal met gaswinning moet worden gestopt, dus ook in onze gemeente.

Je zet je handtekening onder het dringend verzoek aan de Tweede Kamer om het ontwerp-instemmingsbesluit te heroverwegen en te besluiten niet in te stemmen met het winningsplan Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid. 

De handtekeningen worden verzameld via de website petities.nl. Daarnaast worden huis-aan-huis handtekeningen verzameld. Deze handtekeningen worden toegevoegd aan de handtekeningen die via petities.nl zijn verzameld. Deze actie loopt tot 1 september door.

Zienswijze

 Een zienswijze is gericht aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes. In een zienswijze reageer je op het ontwerp-instemmingsbesluit van het Ministerie op de plannen van Vermilion voor uitbreiding van de gaswinning. Vermilion dient een plan in bij het Ministerie. Het Ministerie legt het plan vervolgens voor aan verschillende adviesorganen zoals waterschap, TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en ook provincie Noord-Brabant, gemeenten zoals Tilburg, Waalwijk, Loon op Zand.

Op basis van deze adviezen wordt het ontwerp-instemmingsbesluit vastgesteld en voorgelegd aan de betrokkenen in de gemeente Loon op Zand. Inwoners, maatschappelijke belangenorganisaties, bedrijven kunnen op dit ontwerp-instemmingsbesluit reageren door een zienswijze in te dienen.

Er kunnen en zullen meer zienswijzen naar het ministerie worden opgestuurd. Zo heeft de burgerinitiatiefgroep "Stop Gas in Loon" haar zienswijze afgerond. Deze kan medeondertekend worden door inwoners in gemeente Loon op Zand. Maar ook een organisatie als de Brabantse Milieu Federatie heeft een zienswijze afgerond over de plannen in Loon op Zand. Naar verwachting zullen meer lokale organisaties een zienswijze indienen. Woningcorporatie Casade heeft dit aangekondigd maar ook De Efteling is dit van plan.

Als je een zienswijze hebt ingediend, alleen of samen met anderen hebt ondertekend, heb je het recht om naar de Raad van State te stappen als je het niet eens bent met de uiteindelijke beslissing van de Minister.

Handtekeningen: petitie en/of zienswijze?

Iedereen kan de petitie ondertekenen. Hoe meer hoe beter. Op die manier wordt duidelijk gemaakt aan de Tweede Kamer dat men niet instemt met het winningsplan. Men wil stoppen met gas-winnen in Loon op Zand.

Inwoners en direct betrokkenen van de gemeente Loon op Zand ondersteunen een zienswijze door deze te ondertekenen. Men mag en kan meerdere zienswijzen ondertekenen. Hoe meer handtekeningen hoe beter én hoe meer zienswijzen hoe beter: dat verhoogt de kracht van het protest.

  • Je kan een bepaalde zienswijze A ondertekenen omdat je daar gebruikte argumenten in terugvindt waar mee je in kan stemmen.
  • Je ondertekent zienswijze B omdat in deze zienswijze ook argumenten zijn te vinden die jou ook aanspreken.

 Laat in ieder geval je stem horen, op welke manier ook maar.