Inzage stukken bij ontwerp-Instemmingsbesluit

De volgende documenten zijn door het Ministerie verstrekt en horen bij het ontwerp-Instemmingsbesluit.

Deze documenten liggen ook ter inzage bij de Gemeente in het Klavier te Kaatsheuvel.

De nummering die aan de titels voorafgaan geven de datum weer van indiening van het document.

170824 Vermilion: Verzoek tot instemming

170922 Advies Waterschap Brabantse Delta

170928 Advies Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

170928 Advies TNO WP Loon op Zand

171102 Advies waterschap De Dommel

171110 Technische Commissie Bodembeweging

171114 Advies gemeente Loon op Zand

171114 advies provincie Noord-Brabant

171115 Advies gemeente Tilburg

180122 Advies Mijnraad

180619 Ontwerp-instemmingsbesluit van het Ministerie