Wat is een Zienswijze?

Een zienswijze is een standpunt van een belanghebbende over een voorgenomen besluit of plan van de overheid. In geval van de gaswinning gaat het in de zienswijze om een standpunt op het voorgenomen besluit van het Ministerie van EZ: ontwerp besluit van de ministerie om het bedrijf Vermilion Energy toe te staan haar plannen te realiseren.

Zie voor een uitgebreid antwoord op de vraag wat een zienswijze is: http://www.bezwaar-en-beroep.nl/bestuursrecht/zienswijze-bij-uitgebreide-openbare-voorbereidingsprocedure/

Een belanghebbende bij dit onderwerp zijn onder meer alle inwoners van de gemeente Loon op Zand. Individuele inwoners en/of inwoners die samen kunnen reageren.

Daarnaast zijn belanghebbenden maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld Casade) en/of ondernemingen en bedrijven (bijv. de Efteling) die denken dat zij schade zullen ondervinden bij het realiseren van de plannen van Vermilion Energy.

Ook het gemeentebestuur kan een zienswijze indienen. Het College van Burgemeester en Wethouders kunnen dat doen namens de gemeenteraad.

Andere gemeenten, bijvoorbeeld de buurgemeenten, de regio Hart van Brabant en de Provincie kunnen en zullen (waarschijnlijk) een zienswijze indienen.

Belangrijk  om te weten is dat, als een zienswijze niet wordt overgenomen door het Ministerie, alleen indieners van een zienswijze de mogelijkheid hebben een vervolg stap te doen: In beroep gaan bij het hoogste gerechtsorgaan: de Raad van State.

 Voor  Loon op Zand heeft Cor van Dijk, inwoner uit Loon op Zand, een aparte website opgezet om meer gedetailleerd in te gaan op de afzonderlijke documenten en mogelijke zienswijzen. Deze website is te vinden op deze plek: http://zienswijze.joomla.com/index.php